RSS

CURRICULUM VITAE. – Bonifācijs DAUKŠTS. – Nepilns variants, tulkojumu sērijas manuskriptam.

CURRICULUM VITAE

1. Vispārīgās ziņas

Uzvārds, vārds
DAUKŠTS Bonifācijs

Adreses: bonis.lv
bonis.dauksts@gmail.com

2. Zinātniskā evolūcija –

1981 – 1984 Sekmīgi pabeigta LVU aspirantūra ar iesniegtu vēstures zinātņu kadidāta disertāciju

1989 Saņemts oficiāls aicinājums aizstāvēt sagatavoto disertāciju Dr. hist. zinātniskā grāda
iegūšanai Ščecinas universitātē Polijā

3. Izglītība

1974 Augstākā profesionālā. Vēsturnieks
LVU, Rīga

1977 Vēstures un sabiedrības mācības pasniedzēju kvalifikācijas paaugstināšanas pusgada kursi Kvalifikācijas paaugstināšanas institūtā Ļeņingradas universitātē

1981 – 1984 Aspirantūra LVU. Sagatavota aizstāvēšanai vēstures zin. kand. disertācija par PSRS un LR attiecībām 1930.gados

2001 Augstāko valsts amatpersonu un ģeneralitātes kursi Dž. Māršala centrā. – Senior Executive Course, George C. Marshall College of International and Security Studies, Garmisch, Germany.

2001 Diplomātijas un kultūrvēstures kursi Džou Eņlaja Ārējo attiecību koledžā Pekinā, ĶTR. – First Understanding Modern China Workshop.

Valodas

– Latviešu – dzimtā;
– Krievu – ļoti labi (ieskaitot atdzejas spēju – skat. publikācijas M. Ļermontova Kopotos rakstos)
– Vācu – visai labi ( ES juridiskās terminoloģijas tulkošanas pieredze)
– Lietuviešu – labi
– Angļu – labi
– Ukraiņu – labi (ieskaitot publ. atdzejojumus ukraiņu dzejas antoloģijās)
– Poļu – labi
– Baltkrievu – brīvi tulkoju bez vārdnīcas
– Zviedru – tulkoju bez vārdnīcas;
u.c.
Bez vārdnīcas – pavisam 12 valodas.

3. Darba pieredze

1974 – 1977 Vēstures un sabiedrības mācības pasniedzējs, metodiķis dažādās vidējās speciālās izglītības mācību iestādēs – Jāz. Mediņa mūzikas vidusskolā, 4. un 16. prof. – tehn. vsk., oficiantu arodskolā u.c.

1977 – 1991 LVU, vēlāk LU, – asistents, aspirants, vecākais pasniedzējs Vēstures un filozofijas fak.

1991 – 1995 Dažādos amatos LR Ārlietu ministrijā. Nodaļas vadītājs, departamenta direktors.
Eksperts LR sarunās ar Krieviju par tās bruņoto spēku izvešanu (1991 – 1992)

1995 – 1999 Padomnieks LR vēstniecībā Austrijas Republikā un Šveicē, Lihtenšteinā, Slovēnijā, Slovākijā.

Pagaidu pilnvarotais lietvedis Ungārijas Republikā.

Latvijas Republikas pārstāvis ANO Atomaģentūrā Vīnē – IAEO.

1999 – 2003 LR ĀM Rīgā. Departamenta direktora v.i.

2003 – 2007 Padomnieks, pagaidu pilnvarotais lietvedis, misijas vadītāja v.i. Lietuvas Republikā

2007 – 2011 Padomnieks LR ĀM (Arhīva nodaļa)

Kopš 2011 – LR ĀM ārštata padomnieks.

—–

Darbība LR valdības komisijās un zinātniskas izpētes rakstura biedrībās

I 2005 – 2009 Darbība LR ĀM pārstāvja statusā komisijā, kas bija izveidota ar Ministru kabineta 2005.gada 5.augusta rīkojumu Nr.523 “Par komisijas izveidi PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai” (Latvijas Vēstnesis, 2005, 124.nr.).
II 2013 –
Ministru kabineta rīkojums Nr.537 Rīgā 2013.gada 7.novembrī (prot. Nr.58 49.§), ar 2014.gada 29.aprīļa grozījumiem Ministru Kabineta rīkojums Nr.188
1. Izveidot komisiju PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai (turpmāk – komisija) šādā sastāvā: (..)
Komisijas locekļi:
(.. ) B.Daukšts – Baltijas-Ziemeļu pētījumu centra valdes priekšsēdētājs (…)

III
2009 –
Baltijas – Ziemeļu pētījumu centra prezidents, valdes priekšsēdētajs

B-ZPC nodibināts 1992. g. janvārī (sākotnēji tā nosaukums bija – Baltijas un Ziemeļu valstu vēstures un politikas pētījumu centrs).

IV
2009 –
Latvijas Okupācijas izpētes biedrības (LOIB) valdes priekšsēdētaja vietnieks

2010 –
„Latvijas vēstures mazās bibliotēkas” redakcijas kolēģijas loceklis un nodibinājuma

„Latvijas Vēstures mazās bibliotēkas atbalsta fonds” portāla „www. demoshistoria.lv”
redaktors

4. Publikācijas (galvenās)

Monogrāfijas:

1. Bonifacijs Dauksts (autoru grupā). – Contested Territory: Border Disputes at the Edge of the Former Soviet Empire (Studies of Communism in Transition) by Tuomas Forsberg (Editor) –
Edward Elgar Pub. Comp., Aldershot, England and Brookfield, Vermont, USA, 1995 – 268 p.

2. Bonifācijs Daukšts. Kulturālās tuvināšanās biedrība ar SPRS tautām (1929 – 1940). – Rīga, LU Akadēmiskais apgāds, 2012. – 116 lpp.

3. Bonifācijs Daukšts. Kopveža Voldemāra Ozola kara gaitas un politiskā evolūcija. – Rīga, LU Akadēmiskais apgāds, 2012. – 120 lpp.

Raksti periodikā:

1. Sudoplatovs no „neredzamās frontes”. – Pilnīgi Atklāti, 1990, Nr.8 (augusts).

2. Kremļa priekšpostenis Antonijas ielā. – Latvijas Jaunatne, 1991, 26. un 28. IX

3. Čekists un deportētājs Ivans Serovs. – Pilnīgi Atklāti, 1992, Nr.27

4. Nāves laboratoriju priekšnieks Pāvels Sudoplatovs. – Pilnīgi Atklāti, 1992, Nr.29

5. Kremļa aģentes un diplomātes pirmskara Baltijā. – Atmoda Atpūtai, 1992, 21.III

6. Džordžs Kenans un leģendārā „Krievu sekcija” Rīgā. – Lauku Avīze, 1997, 5. IX

7. KGB „Melnā grāmata” jeb „Mitrohina arhīvs”. Saskares punkti ar Latvijas vēsturi. –

Lauku Avīze, 2000, 8. un 15.I

8. Baltijas valstu reokupācija. Gatavošanās PSRS ārlietu resorā. 1941 – 1944. – Mājas Viesis,

2002, 8.III

9. Barklajs de Tolli – Krievijas profesionālā spiegu dienesta pamatlicējs. – Mājas Viesis, 2002, 4.X

10. Latvijas karogi pēckara Nirnbergā. – Mājas Viesis, 2003, 2.V

11. Latvieši Staļina impērijas urāna raktuvēs. – Mājas Viesis, 2004, 30.I

12. Valsts cenzūra Padomju Savienībā. – Jaunā Gaita (Springfield, USA), Rudens 2011, Nr.266,

28. un 30. – 32. Lpp.

Piezīme:

Uzskaitījumā mērķtiecīgi iekļautas tikai atsevišķas publikācijas, kas balstītas uz zinātniskiem pētījumiem – galvenokārt Latvijas un Krievijas arhīvos. Nav iekļauti raksti Eiropas periodikā, kas publicēti ar neafišētiem pseidonīmiem.

Periodikā publicēti ne mazāk kā 100 pētnieciski raksti.

5. Līdzdalība starptautiskos kongresos un konferencēs

Kopš 1980. gadu beigām uzstājies ar zinātniskiem referātiem vismaz 20 starptautiskās konferencēs un kongresos Latvijā, VFR, Francijā, Polijā, Lietuvā u.c.

Īpaši nozīmīga uzstāšanās – plašs, gandrīz 2 stundu referāts ”Vēsture un Baltijas – Krievijas attiecības šodien“. Centrālās un Austrumeiropas studiju starptautiskās padomes (ICCEES) VII Pasaules kongresā Berlīnē 2005. g. 25. – 30. jūlijā
Baltijas – Ziemeļu pētījumu centra (B-ZPC) organizētā diskusiju panelī „Vēstures loma reģiona attiecībās ar Krieviju jaunu izaicinājumu priekšā”.

Latvijas pirmajā vēsturnieku kongresā 2011.g. pozitīvi izcelts B. Daukšta vadītā Baltijas – Ziemeļu pētījumu centra zinātnieku devums Latvijas ārpolitikas vēstures izpētē.

6. Starptautiskā sadarbība

Pārstāvot Latvijas Okupācijas izpētes biedrības (LOIB) un Baltijas – Ziemeļu pētījumu centra vadību un pildot zinātniskā darba koordinācijas uzdevumus, sevišķi „Prāgas platformas” ietvaros, tiek uzturēti pastāvīgi lietišķi kontakti ar KGB zinātniskās izpētes centriem un atsevišķiem izciliem zinātniekiem Eiropā.

7. Atzinības

Latvijas Republikas Ārlietu Ministrija. Atzinības raksts 2012.gadā –
Bonifācijam Daukštam – padomniekam – par Latvijas patstāvīgas ārpolitikas
veidošanu un intelektuālu ieguldījumu pārstāvot Latvijas intereses pasaulē.
http://www.mfa.gov.lv/lv/Jaunumi/PazinojumiPresei/2012/…/atzinibas-raksti/ U. c.

Bonifācijs DAUKŠTS __________________________ / __________ 28. 07. 2014. _______________
paraksts

 

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: