RSS

Category Archives: Raksti

Jānis Jaunsudrabiņš Daces Lūses kritiskā tēmēklī.

I. Bērsona komentāros J. Jaunsudrabiņa
Kopotu rakstu 15. sējumā par rakstnieka literārās darbības 35 gadu atzīmēšanu 
1932. gadā
minēts, ka 

apsveicēju vidū mājās, Pļaviņās, bijis arī 
Jānis Straujāns  – PSRS telegrāfa aģentūras (TASS) pārstāvis Latvijā14. Straujāns,
īstajā vārdā Jānis Masters (1884–1941), savu
karjeru sāka kā banku aplaupītājs Helsinkos
un Tbilisi  – uz 1905. gada revolūcijas haosa
rēķina. Boļševiku Krievijā viņš bija padomju
un kompartijas darbinieks. Kā uzticams boļševiks nosūtīts darbā uz ārzemēm 
gan diplomātiskajā dienestā (Itālijā), gan TASS uzdevumā (Ķīnā, Latvijā). 
Latvijā Straujāns PSRS
uzdevumā strādā no 1926. līdz 1935. gadam.

(Apriebies lasīt par tās nakts murgaino maušanu..B.D.  Skat. arhīvu.)
Laikabiedrs un paziņa Andrejs Kurcijs atmiņās saka: „Straujāns bija pārliecināts 
Ļeņina
piekritējs.” 
Ar Jaunsudrabiņu Straujānu droši vien
iepazīstinājis Andrejs Kurcijs.  "Miera cīnītājus"
finansēja un
inspirēja uz darbībām PSRS. Starp divdesmit
diviem latviešu kultūras darbiniekiem  – miera cīnītājiem  – ir 
arī J. Jaunsudrabiņš.
 
Akadēmiskā Dzīve 45/2008
 
 
J. Jaunsudrabiņš 20. un 30. gados visbiežāk publicējas Jaunākajās Ziņās. 
Viņš ir
viens no Jaunāko Ziņu algotajiem darbiniekiem. Ainārs Lerhis: 
„Padomju Savienība
gatavoja sabiedrisko domu oficiālai Latvijas
inkorporācijai PSRS sastāvā, izmantojot t. s.
„Jaunāko Ziņu” grupu. 
Tieši saistīti ar NKVD
bija Vilis Lācis (ar PSRS izlūkdienestu bija
saistījies 1929.–1930. gadā) un Pēteris Blaus,
grupā aktīvi darbojās Jūlijs Lācis, Pauls Galenieks, Haralds Lūkins, 
tai tuvs bija arī Augusts
Kirhenšteins.   Informācijas deficīta radīšanā
par PSRS aktīva loma bija arī Latvijas valsts
augstākajiem politiskajiem vadītājiem, kas
informācijas bloķēšanu pamatoja ar nevēlēšanos sabojāt 
attiecības ar lielo un draudzīgo
kaimiņvalsti. „Jaunāko Ziņu” grupa palīdzēja
PSRS diplomātiem radīt daļā Latvijas inteliģences labu iespaidu 
par stāvokli PSRS, draudošo kara briesmu atmosfērā nosvērt svaru
kausu tai pusē, kuri uzskatīja, ka jāiet kopā
ar krieviem pret vāciešiem. Uz to viņus tieši
un netieši mudināja arī valdība, kuras pārstāvji vairāk baidījās 
no Vācijas nekā no PSRS. 
Tajā pulcējušies   – visi ļoti redzami
Latvijas sabiedrības cilvēki. Viena daļa no
viņiem bija saistīti ar Jaunākām Ziņām: Jānis Kārkliņš 
(Jaunāko Ziņu redaktors), Arturs
Bērziņš (teātra kritiķis un izrāžu recenzents
Jaunākām Ziņām, Nacionālā teātra direktors),
Jānis Zālītis (komponists un Latvijas mūzikas dzīves apskatnieks 
Jaunākās Ziņās), Jānis
Jaunsudrabiņš (rakstnieks un Jaunāko Ziņu
algots publicists). Savukārt pārējie brālības
locekļi  – vēsturnieks Arveds Švābe, rakstnieki Pāvils Rozītis, 
Ādolfs Erss, Valdis Grēviņš
un Jānis Grīns, pēc Unāma domām, bija kreisi
vai pakreisi noskaņoti. V. Grēviņš, pēc partejiskās piederības 
sociāldemokrāts, strādāja
laikrakstā Sociāldemokrāts. Sociāldemokrāts
ir bijis arī vēstures profesors Arveds Švābe.
Žanis Unāms Mākslas brālības locekļiem
galvenokārt pārmet savu interešu uzspiešanu
un lobēšanu Latviešu rakstnieku un žurnālistu arodbiedrībā.
Savāda šķiet Jaunsudrabiņa politiski
publicistiskā darbošanās Jaunākajās Ziņās
K. Ulmaņa režīma laikā. Kā redzams no
publikācijām, viņš labi izpatika V. Muntera
vadītās Ārlietu ministrijas un Alfreda Bērziņa
vadītās Sabiedrisko lietu ministrijas kopējai
 
propagandiskai darbībai, kam, protams, stingri
pakļāvās Benjamiņi. Izsekojot J. Jaunsudrabiņa publikācijām 
Jaunākās Ziņās K. Ulmaņa
režīma gados, rodas pārliecība, ka rakstnieks
ir K. Ulmaņa runu atreferētājs, turklāt atreferējot viņš prot 
šo un to papušķot un šo un to
pielabot. Jānovērtē rakstnieka izmanība piemēroties 
valdošajai retorikai un tonim („būsim vienoti idejā”, „tautai 
jāsaslēdzas vienā
gredzenā”, „vienoties latvietībā”, „sekot katrai
Vadoņa domai” u. c.) un obligātā paklanīšanās
Vadonim. Nelielā rakstā Darba ierindā20, kur
J. Jaunsudrabiņš atreferējis K. Ulmaņa runu
1940. gada 15. maija svētkos, Vadonim paklanīšanās izdarīta četras reizes!
Pavisam skumji ir lasīt J. Jaunsudrabiņa
rakstus Latvijas valsts noslēguma posmā  –
pēdējos mēnešos no 1939. gada oktobra līdz
1940.  gada 15.  jūnijam. Tie tagad izskatās
traģikomiski. Pēc Latvijai traģiskā savstarpējās palīdzības pakta 
ar PSRS noslēgšanas
1939.  gada 5.  oktobrī, kad uz karstām pēdām
valstī tika ierīkotas Sarkanās armijas kara bāzes un deportēti vairāki 
desmiti tūkstoši Latvijas pilsoņu  – baltvāciešu, 12. oktobrī K.  Ulmanis 
saka uzrunu tautai Kongresu namā
(Lielā ģilde). 14.  oktobrī Jaunākās Ziņas pirmajā lappusē ievadā publicē 
J. Jaunsudrabiņa
atreferējumu par šo runu  – Skaidrība nomierina. Lūk, dažas šī atreferējuma 
frāzes: „Kas
to [K. Ulmaņa runu  – D. L.] dzirdēja, uzelpoja atviegloti.  [..] visas briesmas 
no ārienes ir
tikai ļaunu smadzeņu izsvīdums.  [..] Latvijas
pilsoņi ir skaidrībā, ka tiem nav iemesla uztraukties, jo tagad kara vētras 
no mūsu zemes
ir attālinātas. [..] Latvija uzņemtās saistības
pildīs  [..] to pašu darīs arī Padomju Savienība, kas no piedzīvojumiem zināms [
pasv.
mans  – D. L.]  [..] Tauta zina, ka viņai vienprātībā un uzticībā jāsaslēdzas 
ap savu cīņās
rūdīto Vadoni.”21 Raksta noslēgumā  – dziļa
paklanīšanās Vadonim: „ .. Latvijas pilsoņi ir
skaidrībā, ka tiem nav iemesla uztraukties, jo
tagad kara vētras no mūsu zemes ir attālinātas.
Prezidenta vārdi nes ne vien nomierinājumu,
tie katram iedveš arī paļāvību un uzticību,
jo tauta tic savam Vadonim, kas bijis ar viņu
baltās un nebaltās dienās. Tauta zina, ka viņai
vienprātībā un uzticībā jāsaslēdzas ap savu
cīņās rūdīto Vadoni.”
Akadēmiskā Dzīve 45/2008
14. oktobrī jau ir zināms, ka kaimiņzeme
Polija ir saplosīta. Skaidrība ir tāda, ka karš
tūliņ var sākties Latvijas teritorijā, par ko
uzskatāmi liecina milzīgā Sarkanās armijas
kontingenta atrašanās Latvijā22. Taču Jaunsudrabiņš Jaunākās Ziņās raksta, 
ka Latviju
karš neskars! „Mūs mūsu zemē neviens neaizskars. Mums atliek tikai sargāt 
savu neitralitāti, ko mēs gan varam spēt, atrazdamies
plecu pie pleca ar sen pārbaudītiem kaimiņiem un jauno sabiedroto 
[PSRS  – D.  L.].”23
J.  Jaunsudrabiņš arī šajā rakstā ir atreferējis K. Ulmaņa runu  – 
šoreiz valsts svētkos
18.  novembrī. Ulmanis, iedomājoties valsts
nākotni, saka šādu teikumu: „Jo mums slogi
var tikt uzvelti bez pašu vainas.” Toties atreferētājs izsaucas: 
„Lai! [..] Ko tur var darīt?”
un noslēdz savu teikumu vēsā mierā: „Valstij
jāskatās uz visu izlīdzinoši un mierīgi, jo tā
ir neitralitātes pirmā un galvenā prasība.”
Rakstnieks paredz vien materiālās grūtības,
ja arī gadījumā Latviju karš skars (ierobežoti
pārtikas produkti, „greznuma lietas”), bet  –
„latviešu mātes vislielākās grūtībās tomēr
jutīsies laimīgas, apzinoties, ka viņu dēliem
šoreiz nav jāstaigā pa nāves ceļiem”.
Kas tas ir? Pakļaušanās vai padevība
valdošajai konjunktūrai? Naiva cilvēka pārliecība? 
Neorientēšanās politikā? Muļķība?
Latviskajai mentalitātei raksturīgā padošanās
liktenim? Vai arī politiskais pasūtinājums, kā
pirms Pirmā pasaules kara, kad Jaunsudrabiņš sirdīgi iestājās 
pret visu vācisko un aicināja savus tautiešus doties uz fronti? 
Šoreiz sociālie pasūtinātāji ir Jaunākās Ziņas,
Anšlava Eglīša vārdiem runājot, „kolosāla
himēra, hameleons, kas mūžīgi maina veidu
un krāsu, piemērodamies apstākļiem, [..] mūsu preses leviatāns”24. 
Labi atalgots līdzstrādnieks raksta, ko tam liek. Jautājums  – vai viņš
tam, ko raksta, arī tic.
Prezidenta 40 gadu sabiedriskā darba atcerei 1939. gada 16. decembra 
Jaunāko Ziņu
pirmajā lappusē publicēts J. Jaunsudrabiņa
dzejolis Prezidentam Kārlim Ulmanim darba svētkos:
Skarbā darbā liels kas audzis,
Savu laimi pats kas kalis,
Pats kas cīnījies un centies,  –
Zina lielās zemes miņas,
Akadēmiskā Dzīve 45/2008
Pazīst gara cēlos ceļus.
Tas var kalpot, tas var valdīt.
Kā lai skaistāk apsveikt protu
Tevi, slavas apstarotu.
Mēnesi pirms padomju tanku ienākšanas
Rīgā J. Jaunsudrabiņš rakstā Tautas vienotne
vēl pabučo Ulmaņa roku: „Tāpēc lai šie svētki
atkal no jauna mūs māca vienoties latvietībā,
lai mudina mūs sekot katrai Vadoņa domai,
jo laiks ir rādījis, ka viņa domas ir auglīgas
un viņa roka laimīga.”25
Noslēdzot ieskatu par rakstnieka pielāgošanos valdošai 
politiskai konjunktūrai Ulmaņa laikā, vēl jāpiemin epizode 
ar traģikomēdiju Invalīds un Ralla. Lugas pirmizrāde Dailes
teātrī ir 1934. gada aprīlī. Pēc K.  Ulmaņa
apvērsuma 15. maijā Jaunākajās Ziņās parādās informācija, ka 
no teātra repertuāra
Jaunsudrabiņa luga noņemta, jo tai trūkst
„pozitīvas vērtības”. Jaunsudrabiņa Kopoto rakstu 15. sējumā 
sastādītājs komentāros
par notikumiem rakstnieka dzīvē 1935.  gadā
raksta: „Šai gadā Jaunsudrabiņš piemērojas
vai ir spiests piemēroties Ulmaņa režīma
ideoloģijai. 11. janvārī avīze „Pēdējā Brīdī”
ziņo, ka Dailes teātrī atkal izrāda „Invalīdu un
Rallu”. Teksts nav jāgroza, bet bijis jāuzraksta
īpašs prologs. Tas sākas ar vārdiem „Ko gadu gadi veido 
lēnā gaitā, To dažreiz strauji
atnes viena nakts”, konstatē, ka ausis rīts, un
beidzas ar vārdiem „Un, augšām cēlušies, lai
ceļam valsti”. Uz avīzes informāciju reaģē
boļševiks Pauls Vīksne, Padomju Krievijas
latviešu žurnālā „Celtne” 4. numurā rakstot:
„Fašisms uzspiedis J. Jaunsudrabiņam atklāti
paziņot, ka ulmaniskās reakcijas viena nakts
(apvērsums) atsverot gadu simteni, un tikai ar
to noteikumu atļauta lugas izrāde. Tā tiek 
izvaroti rakstnieki baltajā Latvijā („Rakstnieks
reakcijas žņaugos”).”26

Jaunsudrabiņa gadījumā gan jārunā 
par labprātīgu pašizvarošanos.
 
Iztopot jaunajai varai, jānomelno
iepriekšējā, kas vēl nesen tika pilnām mutēm
slavināta: „Man ir nācies saņemt anonīmas
vēstules demokrātijas laikos, lai lasos uz Padomiju, jo 
es savos darbos taču laikam likos
par kreisu. Es esmu saukts Ulmaņa laikā
uz Iekšlietu ministriju tincināšanai [varbūt
tas notika ieilgušās laulības šķiršanas lietā?  – D.  L.]. 
Atceries, kā pagājušajā vasarā
[1940.  g.] 

mēs ar lielu paļāvību skatījām gar
Ropažu ciemu plūstošo Sarkanarmijas automobiļu nebeidzamo virkni 
un es izteicu prieku, ka mums, darba cilvēkiem, jaunā valsts
var nest tikai labu. [..]
 
Glabāju sevī joprojām
gaišo domu, ka tiešām tagad mūsu mākslām
jāuzplaukst vispilnīgāk.”27
Lasīt ir neomulīgi, jo redzams, ka cilvēks izdzīvošanas dēļ zaudē savu pašcieņu
un godīga cilvēka slavu.
J. Jaunsudrabiņš, kā redzams no vēstulēm, ir gatavs uz visu. 

Viņš 1941. gada sākumā piedalās lugu konkursā, taču iesniegtā
luga Divu pasauļu vārtos izvirzītajām prasībām neatbilst, kaut gan 
autors ir ļoti centies:
izsmējis Ulmaņa režīmu un buržujus, ar sajūsmu parādījis padomju varas atjaunošanos
Latvijā, ar patosu runājis par politieslodzīto
atbrīvošanu 1940. gada 21. jūnijā un Oktobra
revolūcijas svinībām novembrī, stāstījis par
jaunajām pārmaiņām ģimenēs, kad jaunā
paaudze sarauj saites ar vecākiem  – buržujiem  – un pāriet strādniecības pusē. 
I. Bērsons
šo lugu klasificē kā „pārejas laika noskaņu
fiksējumu”28. 

1941. gada 14. martā Jaunsudrabiņu uzņem LPSR Padomju 
rakstnieku savienības biedru kandidātos, par pilnvērtīgu
biedru viņš kļūst 1. jūnijā. Viņam padomā
vairāki sacerējumi, ar kuriem „iekļauties jaunajā situācijā”.
Laikrakstā Latvija 1950. gada 18. novembrī (Nr. 89) rakstā Brīvība Jaunsudrabiņš
atceras sevi 1940./41. gada padomju okupācijā: 

„Es nebiju vēl pārāk vecs. 
Es pratu paciest
izsalkumu. Uz ilgāku laiku būtu arī sirdsapziņas pārmetumus spējis ignorēt un rakstīt
tikpat melīgi, kā citi to darīja.” Vai rakstnieks
jau ir piemirsis, ka šajā īsajā periodā viņš

jau klusinājis sirdapziņu un ka rakstījis tikpat
melīgi kā tie citi?
 
Leave a comment

Posted by on 10/11/2017 in Raksti

 

Čekas dzīļu “dinozaurs” SUDOPLATOVS. – Tik pārsteidzoši sen pirmais Latvijā par viņu nopietnus rakstus rakstīju.

Attēlu rezultāti vaicājumam “Sudoplatovs bonis.lv”

Attēlu rezultāti vaicājumam “Sudoplatovs bonis.lv”
Attēlu rezultāti vaicājumam “Sudoplatovs bonis.lv”

Attēlu rezultāti vaicājumam “Sudoplatovs bonis.lv”
 
Leave a comment

Posted by on 01/11/2017 in Biogrāfijas, Galerija, Raksti

 

“Jaunā Gaita” atreferējusi plašākai pasaulei vairākus VDK izpētes komisijas locekļa B. Daukšta rakstus.

IMG_1610

IMG_1624

image1423

Aizvien modrā “Jaunā Gaita” vēsta pasaulei par VDK/KGB noziegumiem un PSRS režīma ĒRMĪGĀM BŪŠANĀM u.c. – ko savos rakstos atceras Bonifācijs Daukšts no VDK izpētes komisijas.

image1425image1424image1426image1427image1421

 

 

Slavenais disidents un politzeks S. Grigorjancs optimistiski atklāj: – Putins un KGB iet dibenā!

http://grigoryants.ru/

Заслуженный диссидент СССР, многократный советский политзек Сергей Григорьянц написал статью, которая называется “Путин и КГБ идут ко дну”. Небольшая порция оптимизма на ночь:

Путин и КГБ идут ко дну

И это даже более серьезная мировая проблема, чем все треволнения президента США Трампа, потому что мы еще не знаем утянут ли они на дно нашу страну, утонет Путин один или сделает все, чтобы уничтожить Россию. После трех проигранных войн — в Грузии, на Украине и в Сирии судьба Путина и будущее нашей страны решается уже только в России. Может быть в Москве, может быть всей страной.

Года три назад, когда агрессия на Украине только начиналась, мы писали о том, что Путин объявил войну всей европейской цивилизации. И исход войны пока не был ясен, потому что у него есть оружие, которым не обладает никто в мире — КГБ. Насколько это оружие окажется эффективным, как будет использовано — мы не знали и на благоприятный исход войны можно было только надеяться.

Еще отбивалась из последних сил Украина, еще Греция едва не вышла из Европейского союза, а Новак обещал ей танкеры с нефтью, еще только начинала повсюду бурлить новая ватага кембриджских воспитанников КГБ и они только (хорошо информированные) всего лишь предупреждали Ангелу Меркель, что «мы откроем границы с Африкой и Ближним Востоком».

Потенциальные возможности КГБ были очевидны. Вывезенный и присвоенный золотой запас СССР, золотовалютные фонды в банках и неучитываемые резервы ЦК КПСС, самого КГБ, ВЦСПС и ВЛКСМ, десятки, если не сотни тысяч осторожно внедренных внешней разведкой, ГРУ, Третьим Главным управлением КГБ агентов, многие из которых были снабжены для начала парой миллионов долларов, а те, кто возомнил, что это личные его деньги — расстреляли в разных странах — эта фантастическая операция Андропова, Крючкова, Примакова прошедшая просто под носом западных спецслужб обманутых Горбачевым, Шеварднадзе, Ельциным и полковником ГРУ Козыревым могла дать (и заметим — дала) непредсказуемые результаты.

Читать дальше… )

 

Spiegošana īstenībā ir viena banāla padarīšana.

Spiegošana īstenībā ir viena banāla padarīšana. No vienas puses…

Spiegošana ir daždien mazievērota starptautiskās politikas daļa, tā sākās tad, kad parādījās valstis – sāncenses un, jādomā, pastāvēs līdz laikam, kad cilvēce taps patiesi vienota, ja taps.
Derētu atcerēties, ka vārds „Spion” (spiegs) nāk no viduslaiku, 15.gadsimta leksikas. Toreiz tā dēvēja gan tikai svešos, ienaidnieka puses okšķerus un slepenos slēpjamu ziņu zagļus. Oficiālos dokumentos Eiropā apzīmējums „spiegs, špions” figurē kopš 1813.gada, kad tas pirmoreiz minēts Bavārijas ķēniņvalsts sodu grāmatā. Bet 1874.gadā Briselē kopā sanākušo valstu konferencē spiegošana jeb špionāža tika jau starptautiski tiesiski atzīta par atļautu kara vešanas līdzekli…
Mūsdienās, jēdzienu „spiegs” medijos bieži vien lieto apzīmējot jebkura specdienesta jebkurus darbiniekus. Principā tomēr paliek spēkā cildenāka jēdziena „izlūks” lietojums attiecībā uz tiem slepenas informācijas meklētājiem, kas darbojas attiecīgu starptautiski atzītu demokrātisku likumu robežās (un pierobežās), kā arī izmanto pieļaujamas metodes un saglabā uzticību un lojalitāti savai valstij. Savukārt par „spiegiem” joprojām un biežāk mēdz dēvēt nedemokrātisku valstu un noziedzīgu režīmu kalpus, kas iegūst informāciju ar nepieļaujamām metodēm, ignorējot jebkādu likumību, pie tam nereti arī viegli pārdodas, kļūst par dubultaģentiem.
Var uzdot sev jautājumu, vai tiešām šodien spiegu, izlūku un specdienestu uzturēšana ir nepieciešama, vai viņu iegūtā informācija vispār vēl ir nozīmīga, jeb tas ir tikai tāds relikts no iepriekšējiem laikiem?
Itāļu „La Repubblica” šai sakarībā nesen atgādināja lasītājiem, ka pēc Berlīnes mūra krišanas pirmie, kurus pārņēmušas dziļas šaubas par savas nodarbošanās nākotni, bijuši tieši viņi – pasaulē otrās senākās profesijas pārstāvji – spiegi un spiedzes no visu zemju slepenajiem dienestiem. PSRS zudība likusi bažīties tiem, ka politiķi pēc demokrātiskās pasaules galvenā pretņa atkrišanas varētu sākt drastiski sašaurināt specdienestu darbību. Arī pasaules valstu sabiedrībai aizvien tīkas paprātot: vai ir vērts maksāt slepenajiem, kuri progresīvu pārmaiņu pasaulē dažam rādās arvien mazāk nepieciešami?
Tomēr daudzu valstu – ASV, VFR, franču, spāņu, itāļu un arī Krievijas specdienestu pārstāvji 1990. gads neatmeta centienus publiski pierādīt, ka viņu nodarbei būtībā viss vēl tikai priekšā. Un panāca savu.
Interesanti, ka tieši padomju KGB bijušais un pēdējais priekšsēdis ģenerālis Leonīds Sebaršins 1997.gadā kādā apspriedē Romā aicināja savus bijušos aroda biedrus Rietumos nepieļaut liktenīgu kļūdu, pasludinot slepenos dienestus par visnotaļ tikai „aukstā kara” apstākļiem piederīgu produktu… „Slepenie dienesti, – viņš skaidroja, – ir pastāvējuši vienmēr, kā miera, tā kara laikā, jo to mērķis ir paredzēt konfliktu izraisīšanos un apgādāt savu valsti ar informāciju, kas var izrādīties noderīga to novēršanai…” Visi bijušie pretinieki labprāt pievienojās šādam viedoklim.
11. septembra torņu sagraušanas traģēdija ASV un nepieciešamība izvērst cīņu ar terorismu jau pavisam noteikti ļāva atkal „legalizēt” izlūkošanu pasaulplaši .
Jāuzsver, ka izlūkošanas, spiegošanas pastāvēšanai izšķirošs ir un paliek cilvēka faktora nozīmīgums šai nodarbē, to nekad nevarēs „uzticēt” (tikai un pat) vissarežģītākajām mašīnām un tehnoloģijām.
Katrs izlūkdienests, liels vai mazs, loģiski, cenšas izveidot savu, aptverošu un unikālu datu „banku”, izveidot uzticamu un profesionālu aģentu loku, mobilizēt savus slepenās informācijas un analīzes resursus. Svarīgi, lai šajā darbā nerastos graujoša, valsts drošību apdraudoša konkurence ar citām informatīvā resursa turētājām korporācijām savā, iekšējā nacionālajā sistēmā.
Satversmes aizsardzības biroja (SAB) direktora vietnieks Uldis Dzenītis 2010.gada 19.aprīlī Ulda Dreiblata un Rituma Rozenberga veidotajā intervijā „Neatkarīgajai Rīta Avīzei” atbildēja uz jautājumu: Kur beidzas diplomāts, uzņēmējs, žurnālists un sākas spiegs?
„Arī es esmu domājis par to, kur beidzas klasiskā diplomātija un sākas aģentūras darbs. Dažreiz šī robeža ir grūti tverama, taču nezin kāpēc valstis tomēr uztur izlūkdienestus .Lai arī tas maksā dārgi, dārgāk nekā diplomāti. Pareizā atbilde ir ļoti vienkārša: informācija, kuru var iegūt internetā, ir vērtīga un apjomīga, taču, strādājot konkrētā valstī, izlūkdienestam gan aģentūras, gan tehniskām metodēm jāiegūst apstiprinājums vai apsteidzoša informācija publiski pieejamai informācijai. Izlūkdienesta jēga ir iegūt papildu informāciju, kas apstiprina vai noliedz klasisko diplomātisko informāciju, kura iegūta kaut vai caur ārpolitiskajiem kanāliem. Šāda informācija vairs netiek iegūta ar atklātām metodēm, bet gan, piemēram, slēptā iztaujāšanā, kurā tiek runāts par visdažādākajiem jautājumiem. Taču starp tiem ir tikai viens jautājums, kurš interesē sarunu partneri, un tas sarunā tiek iepīts nemanot aptaujas brīdī. Tiek izmantota arī aģentūras informācija. Tā ir tā pati informācija, ko iegūst diplomāti, bet izlūki to iegūst ar citām metodēm. Arī 21. gadsimtā izlūkdienestiem ir jēga.”
SAB direktora vietnieka teiktais sasaucas ar bijušā VFR federālā izlūkdienesta Bundesnachrichtendienst (BND) prezidenta Dr. Hansa – Georga Vīka (Hans – Georg Wieck) pausto lekcijā „Slepenais dienests demokrātijā – vai tas ir iespējams?”, ko viņš nolasīja Latvijas Universitātē 2009.gada 24. novembrī. (Dr. Vīks uzturējās Latvijā pēc manis vadītā Baltijas – Ziemeļu pētījumu centra ielūguma.) „Demokrātiskā valstī, – viņš uzsvēra, – specdienesti ir nepieciešami, lai konsultētu valdību, parlamentu par būtiski svarīgām lietām (vai to niansēm) attiecībā uz valsts un tās pilsoņu drošību, labklājību, mieru… Tas ir kļuvis īpaši svarīgi sakarā ar globalizācijas straujo attīstību. Pat uz vistuvāko sabiedroto informāciju ne vienmēr var pilnībā paļauties. Tāpēc vajadzīgs savs un augsti profesionāls specdienests. ”
Pēdējo pārdesmit gadu laikā izlūkošana kā arods un māksla, un zinātne daudzējādā ziņā ir mainījusies. Modernajā pasaulē ekonomiskajai, militārajai un politiskajai spiegošanai vairs nav tā baisā oreola, kas bija „aukstā kara” laikā. 21. gadsimta specdienestu darba metodes kļuvušas rafinētākas. Un viena no nosacīti jaunām metodēm, kuras izmanto gandrīz visu valstu izlūkdienesti, ir darbs ar sabiedrību . Mūsdienās vairs nav nekā neparasta faktā, ka it kā superslepenai organizācijai ir sava mājaslapa internetā un preses dienests. Krievijas Ārējās izlūkošanas dienests (SVR — kr. val. Služba vņešņei razvedki) ,piemēram, kopš 2000. gada pat piešķir prēmijas par labāko sava darba atspoguļošanu literatūrā un mākslā. Katram specdienestam savā valstī ir jāveido adekvāts dienesta tēls, jāatrod un jāsagatavo savi topošie, uzticamie izlūki.
Medijos pašlaik turpinās diskusijas 10 iekritušo krievu spiegu sakarā. Britu pretizlūkošanas MI – 5 bijušais direktors Stīvens Landers, piemēram, uzskata, ka nesen no ASV izraidītie spiegi nemaz jau nu nav tik bezvainīgi un pat smieklīgi neveiksminieki, kā tos pasteidzās iztēlot daudzi komentētaji Rietumos. “Tāds tēls ir sava veida aizsegs. Viņi ir ļoti profesionālas un draudīgas mašīnas skrūvītes.” Nelegāļu izmantošana – bīstama spiegošanas forma, ka Padomju Savienība “aukstā kara” gados izkopa līdz pilnībai. Tādiem cilvēkiem ir mērķis gadiem ilgā laikā iegūt kādu valstiski nozīmīgu amatu, lai varētu efektīvi izspiegot svešu valdību. Īstenībā pēc iesaistes veida un uzvedības sabiedrībā tie jau ir jauna tipa spiegi. Liels skaits nelegāļu pēc Stīvena Landera ziņām darbojas valstīs, kurām ir robežas ar Krieviju… Pēc viņa vārdiem, pēdējā laikā vērojams arī t.s. “īsto” krievu aģentu aģentu – “legāļu” – ar diplomātisko vai citu piesegumu – aktivitātes uzplaiksnījums. Pašlaik viņi darbojoties tikpat intensīvi kā “aukstā kara” laikos.( http://www.newsru.com/world/17aug2010/illegals.html )
Nobeigumā atgādināšu, ka Rīga jau vēsturiski ir viens no aktīviem nedraudzīgu izlūkdienestu darbības centriem.
Tagad, piemēram, pateicoties mūsu specdienestiem, sabiedrībai ir kļuvis zināms, ka tepat Rīgā, kafejnīcā „Nostaļģija” pie Līvu laukuma ar Krievijas ārējās spiegošanas virsnieku Sergeju Jakovļevu ir ticies ilgu cietumsodu saņēmušais Hermanis Simms. Viņš, būdams Igaunijas Aizsardzības ministrijas Drošības nodaļas vadītājs, iztirgoja (daži simti līdz 1000 eiro mēnesī) Krievijai NATO noslēpumus.
Savulaik tepat, šais pašās ielās savu nožēlojamo nodevēja gaitu uzsāka arī Stigs Vennerstrēms – viens no redzamākajiem padomju aģentiem „aukstā kara” gados, bijušais Zviedrijas militārais atašejs PSRS un ASV, Zviedrijas Gaisa kara spēku (GKS) pulkvedis. Izdevniecības nams „Russkaja razvedka” 2000.gadā uzsāka sēriju par saviem spiegiem izcilniekiem, izdodot tieši viņam veltītu grāmatu ar nosaukumu „Aukstā kara liesmās” (?).
1934. gadā toreiz jauno zviedru GKS leitnantu Stigu Vennerstrēmu, kas bija atbraucis uz Rīgu apgūt krievu valodu, slavenajā „kontinentālā tipa” Rīgas kafejnīcā „Otto Švarcs” savervēja padomju militārās izlūkdienesta kapteinis Sergejs Ivanovičs … Vēlāk sekoja viņa gadiem ilgā riebšana NATO. Vennerstrēms tiek uzskatīts par cilvēku, kas nodarījis vislielāko zaudējumu arī Zviedrijas aizsardzībai laikā pēc 2.pasaules kara. Viņš, protams, slikti beidza…

IMAGE2660

Save

 
Leave a comment

Posted by on 16/12/2016 in Raksti

 

“Agresīvā pasaules komunisma atvērtās durvis..” pirmskara Latvijā. – B. Daukšta raksts A. Cīruļa “LJ”.

Attēlu rezultāti vaicājumam “grani.ru sokolov boris”
….
Attēlu rezultāti vaicājumam “grani.ru sokolov boris”
 
Leave a comment

Posted by on 06/12/2016 in Galerija, KGB, VDK, Raksti

 

“Palīdzīga roka” dūres formā. – 1939.g. 5. oktobris senā B. Daukšta rakstā.

“Latvijas Jaunatne”, 1990. gada 5. oktobrī.

 
Leave a comment

Posted by on 05/10/2016 in Galerija, Raksti

 
 
%d bloggers like this: