RSS

Category Archives: Dokumenti

Nezināta Putina labākā skolas laika drauga Nikolaja Aļohova intervija Vologdas TV. – Šie abi Aglonā 1969.g. vasaras rītos nāca Guļbinkā pēc radu govs piena..

Attēlu rezultāti vaicājumam “putins bonis.lv”
Attēlu rezultāti vaicājumam “putins aglonā bonis.lv”

https://vk.com/club31297328?z=video134561398_168796308%2Fc55d33da2a4b397374

 
1 Comment

Posted by on 23/08/2017 in Biogrāfijas, Dokumenti, KGB, VDK, GRU

 

Tieši pēc PSRS iekšlietu ministra Borisa Pugo pavēles OMON 1991.g. slepkavoja Baltijā!

Medininkos un citur.

 

 
Leave a comment

Posted by on 23/08/2017 in Dokumenti

 
Image

Majakovskis un Liļa Brik met. KGB aģenta Osipa dzīvoklī.

Vladimir Mayakovsky, Varvara Stepanova, art critic Osip Beskin and Lilya Brik in Briks’ house on Gendrikov Street; photo by Alexander Rodchenko, 1928.jpg

 
 

“KGB rezerves” virsnieku problēmas. – A. Anušauska studija.

 http://vddb.library.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:J.04~2006~ISSN_1648-8016.V_2005.PG_273-300/DS.002.0.01.ARTIC

Arvydas Anuðauskas
*
Lietuvos gyventojø genocido ir rezistencijos tyrimo centras
Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas
KGB rezervo problemos sprendimas ir/ar
nacionalinio saugumo interesai
KGB Lietuvoje oficialiai nustojo egzistuoti 1991 m. spalio 1 d., bet prie ðios
komunistinio reþimo slaptosios tarnybos palikimo vertinimo nuolat sugráþtama. Vi-
suomenës atminties tyrinëtojai pastebi, kad joje ilgiausiai iðlieka tie praeities aspektai,
kurie kokiu nors bûdu tebesitæsia dabartyje, bei momentai, susijæ su neiðspræstomis
skriaudos, kaltës, atsakomybës ir panaðiomis problemomis. Straipsnyje iðkeltas tiks-
las apþvelgti poþiûrá á KGB palikimà, visuomenës ir politikø santyká su iðkilusiu vienu
KGB palikimo aspektu – vadinamuoju ,,KGB rezervu“. Politiniø ðalies sluoksniø
santyká galima pavadinti nekonstruktyviu ir ið dalies amnezija bei reliatyvizmu pa-
grástà, tad analizuojami mëginimai pasirinkti efektyvesnes veiksmø strategijas á ,,KGB
rezervo“ skandalà patekus uþ Lietuvos nacionaliná saugumà atsakingø institucijø
vadovams. Santykio su KGB permàstymas pasuktas parlamentinio tyrimo ir teisës
aktø tobulinimo keliu. Ir nors pavieðintoje aukðtø valstybës pareigûnø, KGB rezervis-
tø, praeityje, teisiðkai þiûrint, neaptikta jokio ,,sàmoningo“ bendradarbiavimo pëdsa-
kø, taèiau nemaþa visuomenës dalis to ar kito asmens praeities susipynimo su repre-
sijø ir teroro organizacijos KGB veikla nepateisina
 
1 Comment

Posted by on 20/08/2017 in Biogrāfijas, Dokumenti, KGB, VDK, GRU

 

Программа русского державного национализма в песне Жанны Бичевской: – вторжение в Турцию и Израиль..

Программа русского державного национализма в песне Жанны Бичевской: вслед за вторжением в Украину – вторжение в Турцию и Израиль.

Возвратит Россия Русский Севастополь,
Станет снова Русским полуостров Крым,
Наш Босфор державный, наш Константинополь
И святыня мира Иерусалим,
Наш Босфор державный, наш Константинополь
И святыня мира Иерусалим!

И не будет зоны, лагерей и тюрем, Все враги России будут казнены!

http://avrom.livejournal.com/947146.html

 
Leave a comment

Posted by on 20/08/2017 in Dokumenti, Dzeja, KARŠ UKRAINĀ

 

Kremļa suns sarunās ar Merkeli. – Protokola šausmas.

Putin and his dog, Connie, with the canine-fearing Angela Merkel

 

 
Leave a comment

Posted by on 20/08/2017 in Dokumenti, Galerija

 

Aglonas “Brīvnieki”, zaudētie, atmiņā iegravētie. Jauniem vietu atstājušie. – “Zaļa, zaļa zāle pie mūsu mājas..”-

Image0941

Image0976

 
Leave a comment

Posted by on 08/08/2017 in Biogrāfijas, Dokumenti, Galerija

 
Image

Baigā tautas un kr. armijas vienotība Ādažos. 1991.!

Attēlu rezultāti vaicājumam “b. daukšts + Rīgas laiks”
 
2 Comments

Posted by on 08/08/2017 in Dokumenti, Galerija

 
Image

Aglonas vēsturiskā spēka pamats – slavenais triju Daukštu ciemu, kā arī Leitānu un Madelānu vienotais “Pentagons” – novada kartē!

***

Attēlu rezultāti vaicājumam “1941 bonis.lv”
Visādu veidu saiknes.
***
Attēlu rezultāti vaicājumam “partizāņi bonis.lv”
 

Latvija kā vismilitarizētākā PSRS okupētā teritorija. – Filma par gatavošanos kodolkaram Latvijā.

 
Leave a comment

Posted by on 07/08/2017 in Dokumenti, Galerija, KGB, VDK, GRU

 
 
%d bloggers like this: