RSS

BKSA Baltijas Solidaritātes dienā un citur. 1990. – VFR. Bonna, Ķelne, Leverkūzena.. – Annabergas vakari un ugunskurs.

08 Jan

BKSA Baltijas solidaritātes diena

Baltiešu kristīgo studentu apvienības
kongress un Baltijas solidaritātes dienas
notiks no 13.-17.jūnijam Bonnā. Noti
kumi Baltijas republikās arī mums uz
liek jaunus pienākumus. Vietēja presē
tagad tiek gan daudz rakstīts par aktuā
liem notikumiem Baltijā, bet tautā;
diemžēl, arvien vēl trūkst izpratnes par
to, kas pēdējos 50 gados noticis, kādā
postā Baltijas republikas novestas un
kādēļ latvieši, lietuvieši un igauņi negrib
palikt Padomju Savienības sastāvā. Seit
no mums prasa izskaidrošanas darbu.


Tādēļ Baltiešu kristīgo studentu apvienī
ba gadskārtējā kongresa ietvaros 14.jū
nijā rīkos “Baltijas solidaritātes die
nu”.


Šajā dienā no pl. 10 līdz 18 Bonnas
centrā, Kreuzkirche draudzes telpās (An
der Evangelischen Kirche 6) plašai vācu
publikai, ka arī baltiešiem, būs iespēja
izsmeļoši informēties par apstākļiem
Baltijā.

Būs iespēja klausīties ievēroja
mu Baltijas polītiķu un zinātnieku īsre
ferātus par Latvijas, Lietuvas un Igau
nijas pēckara attīstību un dažādām ak
tuālām problēmām, varēs uzstādīt jau
tājumus, ar viņiem runāt un diskutēt.


No Latvijas kā referenti piedalīsies: Lat
vijas Augstākās Padomes cilvēka tiesību
un nacionālo jautājumu pastāvīgās ko
misijas priekšsēde Ita Kozakēviča, Lat
vijas AP tautas izglītības zinātnes un
kultūras komitejas priekšsēdis Pēteris
Laķis,

vēsturnieks Bonifācijs Daukšts,
ekonoms Andris Klauss, Sieviešu līgas
pārstāve Solvita Smilga. Visu dienu būs
iespēja skatīt foto izstādi un videofilmas
par pēdējo laiku notikumiem Baltijas
republikās, kā arī iepazīties ar Latvijas
politisko plakātu izstādi. Vakarā pl 20
vienosimies kopīgā oikumēniskā 14.jū-
nija piemiņas dievkalpojumā. Sprediķi
teiks Latvijas ev.lut. baznīcas archibīs-
kaps Gailītis.


Piektdien, 15.jūnijā, priekšpusdienā
vispirms kopīgi ar Baltijas viesiem An-
nabergā apspriedīsim aktuālus politis-
kus jautājumus, piem., nacionalitāšu
problēmas Baltijas republikās, baltiešu
sadarbības iespējas, Padomju Savienī-
bas un Baltijas turpmākās attiecības.
Pēcpusdiena darba grupās pārrunāsim
konkrētas palīdzības iespējas un vajadzī-
bas Baltijai jaunajos apstākļos. Vakarā
sniegs koncertu Rīgas operas solists
Egīls Šiliņš.
Sestdien, 16.jūnija, notiks BKSA
biedru pilnsapulce. Reizē Bonnas centrā
turpināsies informācijas darbs.

Vakarā
Annabergā ugunskurs. Svētdien pl. 10
nobeiguma dievkalpojums un beigu
pārrunas. Aicinām visus piedalīties BK-
SA kongresā un “Baltijas solidaritātes
dienās”, kuplināt šīs dienas ne tikvien
ar savu klātbūtni, bet arī iesaistīties aktī-
vā darbā, lai ne tikvien mēs šajās dienās
justu saliedētību, bet lai ari vācieši varē-
tu pietuvināties Baltijai un izjust patiesu
solidaritāti.

Pieteikšanās tīdz 9.jūnijam
un tuvāka informācija pie A.Urdzes,
Annaberger Str. 400, 5300 Bonn 2. Tel.:
0228 – 316244. Dalības maksa par visu
kongresu DM 110, studentiem un skol-
niekiem DM 50, par atsevišķām dienām
DM 35, stud./skol. DM 20.’

 
Leave a comment

Posted by on 08/01/2021 in Uncategorized

 

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: