RSS

Komsomols un KGB Lietuvā.

27 Aug
Saistīts attēls

Lietuvos komsomolas

Okupuotos Lietuvos jaunimo organizacijos viršutinė pakopa yra komsomolas. Pagal Sovietų Sąjungos komunistų partijos 1961 statutą Sovietų Sąjungos komsomolas yra “savaveiksmė visuomeninė jaunimo organizacija, aktyvus partijos pagalbininkas ir jos rezervas.” “Komsomolas talkina partijai auklėti jaunimą komunizmo dvasia, įtraukti jį į naujosios visuomenės praktinį formavimą, ruošti visapusiškai išprususių žmonių generaciją, kuri gyvens, dirbs ir visuomeninius reikalus tvarkys komunizmo sąlygomis” (60 str.). “Komsomolo organizacijos faktiškai turi būti partijos direktyvų aktyvios vykdytojos visose komunistinės plėtros srityse.” (61 str.). “Komsomolas dirba Sovietų Sąjungos komunistų partijos vadovaujamas.” (62 str.).

Anot Lietuvos komsomolo I sekretoriaus A. Česnavičiaus pareiškimo komsomolo suvažiavimui 1963.11.28, “svarbiausia vieta (komsomolo) darbe skiriama kovai už nenukrypstamą darbo našumo kėlimą” ir už jaunimo auklėjimą “daugiatautės socialistinės Tėvynės patriotais.” Pasak jį pirmam uždaviniui vykdyti Lietuvos komsomolas yra suorganizavęs “daugiau kaip 4000 spartuoliškų būrių” su daugiau kaip 10,000 jaunuolių, be to, išplėtęs socialistinį lenktyniavimą. Antrajam uždaviniui vykdyti Lietuvos komsomolas organizuoja “keitimąsi delegacijomis, bendras kultūrines, sportines priemones, draugystės šventes, socialistinį lenktyniavimą” su broliškomis respublikomis ir turi “tampriausius ryšius su STRS kariniais daliniais”. Be to, platina rusų spaudą ir organizuoja Maskvos radijo stoties “Junost” transliacijų klausymą Lietuvoje.

Nuo 1940.10.18 Lietuvos komsomolas yra įjungtas į Sovietų Sąjungos komsomolo organizaciją ir tesudaro šios organizacijos dalinį. Rusų vaidmuo ir įtaka okupuotos Lietuvos komsomolui galima numanyti iš fakto, kad dabartiniame, 1963.11.29 sudarytame, jo centro komitete rusai sudaro 21% narių, o komiteto vykdomajame biure iš 11 narių — 3 rusai, t.y. 27% biuro narių. 1963 suvažiavime, atmieštame gausiomis “broliškųjų respublikų”, Karaliaučiaus srities ir maskvinio centro delegacijomis, bei Lietuvos kolonistų rusų atstovais, vyravo rusiška dvasia ir rusų kalba. Komso-molo antrasis sekretorius yra taip pat rusas Čirkovas. Ir tarp Lietuvos komsomolo žemesniųjų vadovų yra nemaža dalis rusų.

Komsomolui priklauso jaunimas nuo 15 iki 28 metų amžiaus. 1963 okupuotos Lietuvos komsomolo organizacija skaičiavo 202,000 narių. Kai spaliukų ir pionierių eilėse yra tik moksleiviai, tai komsomolo organizacijoje 85% narių yra dirbantieji. Todėl ir sovietinio ūkio uždavinių vykdymas Lietuvoje yra glaudžiai susietas su komsomolo veikla.

***

http://genocid.lt/centras/lt/2201/a/

Audronė Veilentienė

KAUNO POLITECHNIKOS INSTITUTO STUDENTAI IR DĖSTYTOJAI KGB AKIRATYJE (1951–1989 M.)

Santrauka

KGB padalinys prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos nemažai dėmesio skyrė Kauno aukštosioms mokykloms, turėjusioms parengti sovietų valdžiai lojalius inteligentus. Tarpukariu Kaunas buvo laikinoji sostinė, dauguma miesto aukštųjų mokyklų buvo kilusios iš 1922 m. įkurto Lietuvos (nuo 1930 m. – Vytauto Didžiojo) universiteto, todėl Kaune gyveno nemažai įtaką jaunajai kartai darančios tautinės inteligentijos. Sovietmečiu KGB sekė visų aukštųjų mokyklų, kartu ir Kauno politechnikos instituto (KPI) dėstytojų ir studentų politines nuotaikas, mokslinius tyrimus ir ryšius su užsieniu. Sekimą KGB vykdė pasinaudodamas patikimų asmenų ir agentų tinklu, padedamas komunistų partijos ir komjaunimo organizacijos funkcionierių.

1951–1973 m. KGB Lietuvoje atskleisdavo pogrindines organizacijas, kuriose dalyvavo ir KPI studentai ir dėstytojai. Kad išaiškintų antisovietines organizacijas, KGB naudojo agentus provokatorius, vėliau – klausymosi aparatūrą. Siekdamas „perauklėti“ antisovietinėse organizacijose dalyvavusius KPI studentus ir dėstytojus KGB taikė tipiškus metodus: suėmimą, teismus, įkalinimą ir prievartinį darbą sovietiniuose lageriuose. „Lengvesnius nusikaltimus“ – dainavę antisovietines dainas, priklausę religiniams būreliams ar uždavę netinkamų klausimų ideologinių mokslų paskaitose – padarę studentai sulaukdavo „profilaktinių“ pokalbių, viešų svarstymų, papeikimų, šalinimo iš komjaunimo ir instituto. Nors KGB ir komunistų partijos funkcionieriai taikė tautinės savimonės ir valstybingumo siekių slopinimo ir ideologinės cenzūros priemones, KPI buvo neretos nepasitenkinimo sovietų okupacija apraiškos, kai kurie studentai ir dėstytojai dalyvavo antisovietinėje rezistencijoje.

Norėdamas apsaugoti jaunimą nuo neigiamos įtakos, KGB siekė neleisti iš tremties ar įkalinimo vietų grįžusiems asmenims studijuoti ir dirbti aukštosiose mokyklose. KPI rektorius prof. Kazimieras Baršauskas nepakluso KGB vadovų draudimams, todėl institute studijavo ir dirbo nemažai tremtinių ir politinių kalinių. KGB siekė išplėsti savo agentų tinklą KPI, tačiau iš ataskaitų matyti, kad agentų buvo nepakankamai. Kai kuriuos KPI dėstytojus, vykstančius stažuotis į užsienį, KGB bandė panaudoti agentūriniam darbui institute ir techniniam šnipinėjimui užsienio valstybėse. Siekiant kontroliuoti mokslinius tyrimus, susijusius su kariniais užsakymais, ir keliones į užsienį, institute buvo įkurti 1-asis ir Užsienio ryšių skyriai, kuriems faktiškai vadovavo KGB karininkai. KGB stebėjo, ar priešams iš kapitalistinių valstybių nerūpi, kas kuriama KPI probleminėse laboratorijose, domėjosi moksliniais darbuotojais, rašančiais disertacijas iš vadinamųjų uždarų temų. Daugiausia dėmesio XX a. devintajame dešimtmetyje KGB skyrė KPI moksliniam centrui „Vibrotechnika“, Ultragarso laboratorijai, Automatikos, Radioelektronikos, Skaičiavimo technikos ir Mašinų gamybos fakultetams, dainų ir šokių ansambliui „Nemunas“, turistų ir kraštotyros būreliams.

STUDENTS AND LECTURERS OF KAUNAS POLYTECHNIC INSTITUTE IN THE KGB SPOTLIGHT (1951–1989)

Summary

The KGB branch at the Council of Ministers of the Lithuanian SSR paid particular attention to schools of higher education in Kaunas who were supposed to train intelligentsia loyal to the Soviet government. During the interwar period Kaunas was the temporary capital of Lithuania and the majority of schools of higher education in Kaunas stemmed from the Lithuanian University (Vytautas Magnus University) founded in 1922. Therefore, there were a number of representatives of the national intelligentsia in Kaunas who exerted a significant influence on the younger generation. During the Soviet period, the KGB monitored political sentiments, research and foreign relations of lecturers and students of all schools of higher education, including Kaunas Polytechnic Institute (KPI). The KGB carried out the surveillance using a network of trusted people and agents and was assisted in this by functionaries of the Communist Party and the All-Union Leninist Young Communist League (Komsomol).

In 1951–1973, the KGB in Lithuania disclosed the underground organisations in which KPI students and teachers were involved. In order to identify anti-Soviet organisations, the KGB agents used provocateurs and later – listening devices. Seeking to “re-educate” KPI students and teachers who were involved in anti-Soviet organisations, the KGB applied typical methods: arrest, courts, detention and forced labour in Soviet labour camps. “Less serious crimes” of students, such as singing of anti-Soviet songs, belonging to a religious group or asking inappropriate questions at ideological sciences lectures, were punished with preventive conversations, public discussions of their behaviour, reprimands, removal from the Komsomol, and expulsion from the Institute. Although the functionaries of the KGB and the Communist Party applied measures aimed at suppressing national consciousness and statehood aspirations and ideological censorship, there were frequent manifestations of dissatisfaction with the Soviet occupation at KPI and some students and lecturers continued to participate in the anti-Soviet resistance.

In order to protect young people from the negative influence, the KGB sought to prevent the former deportees or prisoners from studying and working at the schools of higher education. Prof. Kazimieras Baršauskas, Rector of KPI, disobeyed prohibitions by KGB leaders, and the Institute had a number of students who were former deportees and political prisoners. The KGB sought to expand its network of agents at KPI, but their reports indicate that there were too few agents. The KGB tried to use some KPI lecturers who travelled abroad for their sabbatical as their agents at the institute and for technical espionage abroad. In order to control research work related to military orders and trips abroad, the 1st Unit and the Foreign Relations Unit were set up at the institute; these were actually led by KGB officers. The KGB monitored whether the enemies from the capitalist countries were interested in what was developed at KPI laboratories or in researchers who wrote dissertations on the so-called classified topics. In the 1980s, the KGB mainly focused on the KPI Scientific Centre Vibrotechnika, the Ultrasound Laboratory, and faculties of Automation, Radio Electronics, Computer Technology and Mechanical Engineering, the Nemunas song and dance ensemble, tourist society and the society for regional studies.


„Genocidas ir rezistencija“ 2014 m. Nr. 1(35)

 
1 Comment

Posted by on 27/08/2017 in Galerija, KGB, VDK, GRU

 

One response to “Komsomols un KGB Lietuvā.

 
%d bloggers like this: