RSS

“KGB rezerves” virsnieku problēmas. – A. Anušauska studija.

20 Aug

 http://vddb.library.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:J.04~2006~ISSN_1648-8016.V_2005.PG_273-300/DS.002.0.01.ARTIC

Arvydas Anuðauskas
*
Lietuvos gyventojø genocido ir rezistencijos tyrimo centras
Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas
KGB rezervo problemos sprendimas ir/ar
nacionalinio saugumo interesai
KGB Lietuvoje oficialiai nustojo egzistuoti 1991 m. spalio 1 d., bet prie ðios
komunistinio reþimo slaptosios tarnybos palikimo vertinimo nuolat sugráþtama. Vi-
suomenës atminties tyrinëtojai pastebi, kad joje ilgiausiai iðlieka tie praeities aspektai,
kurie kokiu nors bûdu tebesitæsia dabartyje, bei momentai, susijæ su neiðspræstomis
skriaudos, kaltës, atsakomybës ir panaðiomis problemomis. Straipsnyje iðkeltas tiks-
las apþvelgti poþiûrá á KGB palikimà, visuomenës ir politikø santyká su iðkilusiu vienu
KGB palikimo aspektu – vadinamuoju ,,KGB rezervu“. Politiniø ðalies sluoksniø
santyká galima pavadinti nekonstruktyviu ir ið dalies amnezija bei reliatyvizmu pa-
grástà, tad analizuojami mëginimai pasirinkti efektyvesnes veiksmø strategijas á ,,KGB
rezervo“ skandalà patekus uþ Lietuvos nacionaliná saugumà atsakingø institucijø
vadovams. Santykio su KGB permàstymas pasuktas parlamentinio tyrimo ir teisës
aktø tobulinimo keliu. Ir nors pavieðintoje aukðtø valstybës pareigûnø, KGB rezervis-
tø, praeityje, teisiðkai þiûrint, neaptikta jokio ,,sàmoningo“ bendradarbiavimo pëdsa-
kø, taèiau nemaþa visuomenës dalis to ar kito asmens praeities susipynimo su repre-
sijø ir teroro organizacijos KGB veikla nepateisina
 
1 Comment

Posted by on 20/08/2017 in Biogrāfijas, Dokumenti, KGB, VDK, GRU

 

One response to ““KGB rezerves” virsnieku problēmas. – A. Anušauska studija.

 
%d bloggers like this: